Czy można uzyskać zwolnienie z opłat za pobyt seniora w domu opieki?

Opłaty za pobyt w domu seniora są ponoszone zwykle przez jego mieszkańca bądź członków jego rodziny. Niestety niejednokrotnie ich dochody nie starczają na pełne pokrycie opłat z tytułu pobytu najbliższej osoby w placówce. Ustawa o pomocy społecznej dopuszcza możliwość zwolnienia osoby obowiązanej od ponoszenia wszelkich kosztów związanych z pobytem seniora w domu opieki.

 

Osoby, które wnoszą opłatę za pobyt seniora w domu pomocy społecznej mogą być częściowo bądź całkowicie zwolnione z opłaty, jeśli:

 

– występują uzasadnione okoliczności takie jak choroba, kalectwo, bezrobocie lub zdarzenia losowe,

 

- utrzymują innych członków rodziny w domach pomocy społecznej, w ośrodku wsparcia bądź w innej tego typu placówce,

 

- rodzina ( małżonkowie, wstępni, zstępni) utrzymują się jedynie z jednego wynagrodzenia bądź świadczenia,

 

- osoba obowiązana do opłaty samotnie wychowuje dziecko bądź jest w ciąży.

Porady

Jak założyć prywatny dom opieki?
Nie wiesz, od czego zacząć założenie prywatnego domu...
Jak wybrać Dom Opieki dla chorych na Alzheimera?
Na chorobę Alzheimera chorują głównie osoby starsze, które...
Prywatny czy Państwowy Dom Opieki ?
Posyłając najbliższych do domu opieki często stajemy przed...
Dom seniora czy opiekunka?
Niestety życie często zmusza nas do podejmowania trudnych...